Over het onderwijs

Over het onderwijs

Het VierTaal College is een openbare cluster 2 school voor voortgezet speciaal onderwijs. Alle leerlingen van de school hebben een zeer geringe communicatieve redzaamheid. Om te worden toegelaten op het VierTaal College dien je te beschikken over een indicatie van de Commissie van Onderzoek (CvO) met een intensief arrangement voor cluster 2 onderwijs. Het eindadvies vervolgonderwijs van de basisschool luidt praktijkonderwijs of VMBO. In Den Haag e.o. is het VierTaal College de enige school die dit type onderwijs verzorgt.

Het VierTaal College is een school met vakkundige ondersteuning

Het VierTaal College is een school met veel expertise op het gebied van taalontwikkeling, met gerichte kennis in huis voor de gecombineerde problematiek van autisme en taalontwikkeling. Spraakmakend onderwijs kun je letterlijk nemen: de leerlingen op het VierTaal College leren om taal te maken zodat ze zich goed kunnen uitdrukken. Er is ook een figuurlijke betekenis: door spraakmakend onderwijs te verzorgen leren leerlingen keuzes te maken, verantwoordelijkheid te nemen voor zichzelf en hun omgeving. Het VierTaal College heeft hoge en realistische verwachtingen van iedere leerling die aan de school wordt toevertrouwd.

Communicatie staat centraal

 

De leerkrachten van Het VierTaal College zijn gespecialiseerd in het lesgeven aan leerlingen die slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Voor alle leerlingen geldt dat zij moeite hebben om zichzelf goed uit te drukken. Dat kan komen  doordat zij moeite hebben met contact leggen, omdat hun gehoor niet goed is omdat hun spraak niet goed is, of een combinatie hiervan. Zodoende kunnen sommige leerlingen niet goed begrijpen wat er gezegd wordt en sommige leerlingen kunnen zich niet goed uitdrukken. Als je je niet goed uit kunt drukken heeft dat veel effect op de manier waarop je deel kunt nemen aan het onderwijs, de communicatie en de zelfredzaamheid van de leerling. Onze leerlingen vormen een kwetsbare groep in de samenleving. Communicatieve redzaamheid is daarom het belangrijkste waar de school aan werkt. Communicatie staat centraal. Communicatie wordt op het VierTaal College zoveel mogelijk aangepast aan het spraak- en taalniveau van de leerling.

Behalve spreken en luisteren gebruiken we in de communicatie met de leerlingen foto’s, afbeeldingen, pictogrammen, klankgebaren, woordbeelden en NmG (Nederlands ondersteund met Gebaren). De leerkrachten visualiseren zoveel mogelijk door gebruik te maken van het smartboard in de klas.

Extra aandacht voor emotionele ontwikkeling

 

Omdat leerlingen zich vaak niet goed kunnen uitdrukken, geven wij ook veel extra aandacht aan de emotionele ontwikkeling van de leerlingen op onze school. Op deze manier maken we de communicatieve redzaamheid van onze leerlingen zo groot mogelijk. Leerlingen hebben plezier in het naar school gaan doordat wij adequaat onderwijs en specialistische hulp bieden in een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat.

Sociaal Maatschappelijke standaard VCDH

 

Op het VierTaal College Den Haag  is een schoolstandaard ontwikkeld voor de sociaal maatschappelijke competenties. Deze competenties zijn gebaseerd op ons leerlingvolgsysteem SCOL (Sociale Competentie Observatielijst). SCOL maakt onderscheid in 5 normgroepen (I t/m V) van gevorderd tot en met zeer intensief. De vragenlijst van SCOL meet 8 competenties (ervaringen, aardig, samen, taak, presenteren, keuze, opkomen en ruzie). De vragenlijsten worden twee keer per jaar (najaar en voorjaar) ingevuld door zowel de mentor als de leerling. Op leerlingniveau worden de resultaten gebruikt voor het schrijven van de evaluaties van het OPP (ontwikkelingsperspectief). Op klasniveau wordt aan de hand van de resultaten samen met de intern-begeleider en mentor een klassenplan opgesteld. Op schoolniveau worden de resultaten elk jaar in maart verwerkt in het OGW-plan (opbrengstgericht werken). De streefdoelen staan per competentie omschreven in de tabel. De streefdoelen zijn voor elke normgroep dit schooljaar behaald.  

SCOL VierTaal College Den Haag

Regionale functie

 

De school heeft een regionale functie. Leerlingen uit de regio Den Haag, Rijswijk, Delft en het Westland komen naar het VierTaal College voor onderwijs of krijgen ambulante begeleiding.

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over.

Wat is SH?

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Wat is TOS

De specialisten

Op Het VierTaal College werkt een betrokken en professioneel team. De mentoren met de verantwoordelijkheid voor een eigen groep zijn het vaste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een hoofd administratie, een conciërge en een technisch vakman. Daarnaast heeft de school personeelsleden met een speciale taak of functie:
• vakleerkrachten lichamelijke opvoeding • intern begeleiders • schoolmaatschappelijk werker • logopedisten • leerkrachten die extra hulp geven • gedragswetenschapper • ICT-coach • interne coach

De specialisten

Wat zijn de onderwijsstromen?

Wat zijn de onderwijsstromen?
Het onderwijs op Het VierTaal College is afgestemd op de specifieke communicatieve vaardigheden en behoeften van de leerling. Het uitgangspunt in het onderwijsaanbod is het maximale uit de leerlingen halen en hoge verwachtingen hebben. Daar staat het ontwikkelen van communicatieve redzaamheid van de leerling, ongeacht hun niveau, in centraal.
De leerlingen komen bij VierTaal college binnen met een advies van de basisschool, dat kan bestaan uit: PrO, schakel of VMBO. In eerste instantie worden de leerlingen onderverdeeld in een A en B brugklas. Vervolgens stellen wij binnen 6 weken het uitstroomprofiel van de leerling vast in het OPP. Daarna worden de klassen gesplitst in:
• de praktijkstroom
• de VMBO-stroom

Wat zijn de onderwijsstromen?