Wat is TOS?

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten. Een TOS komt vaak voor: wel rond de 7% van de kinderen op de basisschool heeft een TOS. Het komt vaker voor bij jongens dan bij meisjes.

Kenmerken van kinderen met TOS:
Bij kinderen met TOS is niet te zien aan hun uiterlijk dat er iets mis is met de taal.
De taalproblemen zijn bij iedereen anders en hoeveel last kinderen er van hebben is ook verschillend. Een aantal algemene kenmerken komen vaak voor bij TOS, maar een kind hoeft niet al deze kenmerken te hebben om van een TOS te spreken. Na onderzoeken van verschillende deskundigen, bijvoorbeeld op een Audiologisch Centrum, blijkt of het echt een TOS is.

Kinderen met TOS (in het algemeen):

 • hebben een gemiddeld gehoor, maar lijken niet goed te luisteren
 • hebben een gemiddelde intelligentie (IQ score)
 • leren hun moedertaal langzaam en moeizaam
 • praten moeilijk verstaanbaar
 • kunnen klanken en woorden moeilijk onthouden
 • hebben moeite met het maken van zinnen en het vormen van woorden
 • hebben een kleine woordenschat
 • hebben moeite om op een woord te komen: woordvindingsproblemen
 • begrijpen taal minder goed
 • hebben minder innerlijke taal
 • hebben moeite met plannen
 • hebben moeite om hun aandacht ergens bij te houden
 • hebben veel herhaling nodig
 • zijn beter in dingen onthouden die ze zien, dan die ze horen

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over.

Wat is SH?

De specialisten

Op Het VierTaal College werkt een betrokken en professioneel team. De mentoren met de verantwoordelijkheid voor een eigen groep zijn het vaste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een hoofd administratie, een conciërge en een technisch vakman. Daarnaast heeft de school personeelsleden met een speciale taak of functie:
• vakleerkrachten lichamelijke opvoeding • intern begeleiders • schoolmaatschappelijk werker • logopedisten • leerkrachten die extra hulp geven • gedragswetenschapper • ICT-coach • interne coach

De specialisten

Wat zijn de onderwijsstromen?

Wat zijn de onderwijsstromen?
Het onderwijs op Het VierTaal College is afgestemd op de specifieke communicatieve vaardigheden en behoeften van de leerling. Het uitgangspunt in het onderwijsaanbod is het maximale uit de leerlingen halen en hoge verwachtingen hebben. Daar staat het ontwikkelen van communicatieve redzaamheid van de leerling, ongeacht hun niveau, in centraal.
De leerlingen komen bij VierTaal college binnen met een advies van de basisschool, dat kan bestaan uit: PrO, schakel of VMBO. In eerste instantie worden de leerlingen onderverdeeld in een A en B brugklas. Vervolgens stellen wij binnen 6 weken het uitstroomprofiel van de leerling vast in het OPP. Daarna worden de klassen gesplitst in:
• de praktijkstroom
• de VMBO-stroom

Wat zijn de onderwijsstromen?