Wat is SH?

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over. Binnen de groep slechthorenden is er sprake van een grote diversiteit. De mate en de aard van het gehoorverlies kan verschillen, evenals het tijdstip en de manier waarop het gehoorverlies is ontstaan. Verder kan de oorzaak, de leeraanleg, de hoorstatus van de ouders en de acceptatie van de ouders van het gehoorverlies verschillen en van invloed zijn op de ontwikkeling van de leerling.

Wat merk je, wat zie je?

 

Slechthorende leerlingen horen minder en vooral ook slechter dan goedhorende leerlingen. Het vervelende daarbij is dat een slechthorende niet weet wat hij slecht hoort of wat hij niet gehoord heeft. Hij hoort namelijk ook delen wel goed. Hij heeft een eigen interpretatie van wat hij gehoord heeft. Hierdoor ontstaan er vaak misverstanden in de communicatie. Ook zijn er leerlingen die hierdoor in de war raken en blijven twijfelen. Zij zijn onzeker en durven niet te vertrouwen op wat ze horen. Slechthorenden maken vaak gebruik van apparatuur. Het is een misverstand te denken dat een slechthorende door het gebruik van apparatuur een goedhorende wordt. De geluiden worden door de apparatuur alleen versterkt, de vervorming blijft aanwezig. Luisteren is voor een slechthorende zeer vermoeiend. Dat komt omdat een hoorapparaat geen (spraak)geluiden uit het achtergrondrumoer kan selecteren. Bijgeluiden zoals ruis, galm, gekuch en geschuifel worden ook versterkt doorgegeven.

Het gebruik van soloapparatuur (zender met een microfoon voor de leraar en een ontvanger met een hoortoestel voor de leerling) helpt bij het voorkomen dat andere geluiden worden mee versterkt. Bij ernstige slechthorendheid heeft de solo-apparatuur tevens een signaalfunctie. Het geeft een prikkel wanneer er iets gezegd wordt. Dit verbetert de alertheid van de leerling.

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Wat is TOS

De specialisten

Op Het VierTaal College werkt een betrokken en professioneel team. De mentoren met de verantwoordelijkheid voor een eigen groep zijn het vaste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een hoofd administratie, een conciërge en een technisch vakman. Daarnaast heeft de school personeelsleden met een speciale taak of functie:
• vakleerkrachten lichamelijke opvoeding • intern begeleiders • schoolmaatschappelijk werker • logopedisten • leerkrachten die extra hulp geven • gedragswetenschapper • ICT-coach • interne coach

De specialisten

Wat zijn de onderwijsstromen?

Wat zijn de onderwijsstromen?
Het onderwijs op het VierTaal College is afgestemd op de specifieke communicatieve vaardigheden en behoeften van de leerling. Het uitgangspunt in het onderwijsaanbod is het maximale uit de leerlingen halen en hoge verwachtingen hebben. Daar staat het ontwikkelen van communicatieve redzaamheid van de leerling, ongeacht hun niveau, in centraal.
De leerlingen komen bij VierTaal college binnen met een advies van de basisschool, dat kan bestaan uit: PrO, schakel of VMBO. In eerste instantie worden de leerlingen onderverdeeld in een A en B brugklas. Vervolgens stellen wij binnen 6 weken het uitstroomprofiel van de leerling vast in het OPP. Daarna worden de klassen gesplitst in:
• de praktijkstroom
• de VMBO-stroom

Wat zijn de onderwijsstromen?