Zorgstructuur

Zorgstructuur

Leerlingen op de Het VierTaal College hebben extra aandacht en begeleiding nodig. Op Het VierTaal College wordt “handelingsgericht” gewerkt hetgeen wil zeggen dat we uitgaan van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen en vooral hun sterke kanten willen benutten.

De leerlingen worden systematisch gevolgd in hun ontwikkeling. Alle leerlingen met een VMBO of schakel-advies krijgen bij binnenkomst een nul-meting van Cito. De nul-meting vormt het uitgangspunt voor het OPP. Dit is een formulier waarin staat hoe de leerlingen gedurende het jaar systematisch gevolgd worden in hun ontwikkeling en wat voor acties de school hierin neemt.

De intern begeleider is verantwoordelijk voor het zorgsysteem, de intern begeleider volgt en begeleidt de leerlingen tijdens hun schoolloopbaan. De school kan t.b.v. de leerlingenzorg gebruikmaken van de diensten van een psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, psychotherapeut en een jeugdarts.

Het VierTaal College werkt planmatig met onze leerlingen. Dat betekent dat als er een leerling bij ons op school wordt geplaatst er een ontwikkelingsperspectief plan (OPP) wordt opgesteld. Dit plan, waarin de doelen voor de komende periode staan beschreven, wordt met de ouders en de leerling besproken. Aan het eind van elk schooljaar wordt bekeken of de doelen zijn behaald en wordt op basis van de evaluatie een nieuw ontwikkelingsperspectief plan (OPP) geschreven.

Elke leerling wordt tenminste drie keer per schooljaar besproken tijdens de leerlingenbespreking. Indien uit de leerlingenbespreking of anderszins blijkt dat er een hulpvraag is voor extra zorg dan wordt de leerling aangemeld bij en besproken in het multi disciplinair team (MDT). Het MDT komt twee keer per maand bij elkaar en wordt gevormd door de directie, psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, intern begeleider, jeugdarts en de mentor van de betreffende leerling.

Indien noodzakelijk of gewenst sluiten andere disciplines aan. Wanneer de school de leerling gaat bespreken, worden de ouders vooraf door de intern begeleider op de hoogte gebracht. Nadat de leerling is besproken wordt er een plan van aanpak opgesteld of het bestaande plan wordt bijgesteld en met de ouders besproken.

Rapportage 
Ieder jaar krijgen de leerlingen drie rapporten (november, maart en juli).
In november en juli heeft hebben de ouders een oudergesprek met de mentor van de leerling naar aanleiding van het rapport. Het tweede rapport wordt in maart aan de leerling meegegeven. Voor de leerlingen van VMBO 2 en PrO 5 is er wel een oudergesprek bij het 2e rapport. Dit in verband met de overgang naar regulier onderwijs of uitstroom naar arbeid.

In december vindt er een gesprek plaats met ouders van leerlingen die eventueel door kunnen stromen naar een ander niveau na de kerstvakantie. Bijvoorbeeld: van VMBO BK naar VMBO KGT of van PrO naar VMBO.

Leerlingen van de Praktijkstroom ontvangen drie rapportages in de vorm van een portfolio en een rapport met daarin de behaalde resultaten. Naar aanleiding van de rapportages kunnen de ouders met de leraren spreken over de ontwikkeling van de leerling.