Wat zijn de onderwijsstromen?

vmbo- en praktijkstroom

Het onderwijs op Het VierTaal College is afgestemd op de specifieke communicatieve vaardigheden en behoeften van de leerling. Het uitgangspunt in het onderwijsaanbod is het maximale uit de leerlingen halen en hoge verwachtingen hebben. Daar staat het ontwikkelen van communicatieve redzaamheid van de leerling, ongeacht hun niveau, in centraal.

De leerlingen komen bij het VierTaal College binnen met een advies van de basisschool, dat kan bestaan uit: PrO, schakel of VMBO. In eerste instantie worden de leerlingen onderverdeeld in een A en B brugklas. Vervolgens stellen wij binnen 6 weken het uitstroomprofiel van de leerling vast in het OPP.

Daarna worden de klassen gesplitst in:
• de praktijkstroom
• de VMBO-stroom

De VMBO-stroom

De VMBO-stroom geeft invulling aan het profiel vervolgonderwijs, zoals dat wettelijk is vastgesteld. Doel van dit profiel is dat leerlingen met een volledig diploma voortgezet onderwijs doorstromen naar een vervolgopleiding, dan wel in het voortgezet onderwijs, dan wel in het beroepsonderwijs, dan wel in het academisch onderwijs. De invulling die de Het VierTaal College geeft aan dit profiel, is die van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO). Daarbij biedt de school de leerlingen een volledig onderbouwprogramma aan dan wel op het niveau basis en kader. Daarbinnen kan, vooral op de vakken Nederlands, rekenen/wiskunde en Engels, gedifferentieerd worden op niveau.

De school beperkt zich tot een programma in de onderbouw, gebaseerd op de kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs. Het doel van dit programma is de terugleiding van leerlingen naar regulier voortgezet onderwijs om aldaar toe te werken naar het VMBO-diploma. De onderbouw van het VMBO bestaat uit twee jaar, tenzij de leerling langer de tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen. De ontwikkeling van de leerling wordt nauwlettend in de gaten gehouden en twee keer per jaar (januari en juni) geëvalueerd tijdens de leerlingbespreking. In de eerste klas tijdens de leerlingbespreking in juni wordt besloten in hoeverre de vorderingen voldoende zijn om het voorgeschreven tweejarige traject af te maken. Wanneer er nog onvoldoende groei is in de ontwikkeling van de leerling, zal de onderbouw van het VMBO verlengd worden met een derde jaar.

De Praktijkstroom

De Praktijkstroom geeft invulling aan het wettelijk beschreven arbeidsmarktgerichte profiel. Doel van dit profiel is een voorbereiding op en uitstroom van leerlingen richting een loonvormende positie op de arbeidsmarkt, dan wel beschermde arbeidsmarkt. Het perspectief van de Praktijkstroom op Het VierTaal College is instroom in het Middelbaar Beroepsonderwijs op niveau 1 (Entree-onderwijs) of instroom in het vrije bedrijf. Een en ander geschiedt in beginsel via een onderbouw op het VierTaal College en een bovenbouw in het praktijkonderwijs. Derhalve bestaat het profiel in beginsel uit een3-jarig programma, dat voorbereidt op een uitstroom naar praktijkonderwijs. Indien dergelijke uitstroom niet mogelijk blijkt, biedt Het VierTaal College een bovenbouw programma PrO 4 en PrO 5 in dit profiel. Indien daartoe aanleiding is, kan de leerling een route sneller of langzamer afleggen, mits het beoogde uitstroomprofiel nog relevant is. Als de prestaties van de leerling, in positieve dan wel negatieve zin, zodanig significant afwijken van de beoogde standaarden binnen het profiel, bestaat ook de mogelijkheid leerlingen te laten instromen in de VMBO-stroom of in het regulier voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs).

Wat is SH?

In geval van slechthorendheid hoort iemand minder (kwantiteit) en anders (kwaliteit) dan een goedhorende. Alle geluiden, dus ook spraakklanken, komen niet alleen zachter, maar ook vervormd op de slechthorende over.

Wat is SH?

Wat is TOS?

Bij een taalontwikkelingsstoornis (TOS) wordt de taal minder goed verwerkt. Een leerling heeft grote moeite met het begrijpen van taal en het spreken ervan. De ontwikkeling van spraak en taal verloopt hierdoor anders dan bij leeftijdsgenoten.

Wat is TOS

De specialisten

Op Het VierTaal College werkt een betrokken en professioneel team. De mentoren met de verantwoordelijkheid voor een eigen groep zijn het vaste aanspreekpunt voor leerlingen en hun ouders/verzorgers. Het onderwijsondersteunend personeel bestaat uit een hoofd administratie, een conciërge en een technisch vakman. Daarnaast heeft de school personeelsleden met een speciale taak of functie:
• vakleerkrachten lichamelijke opvoeding • intern begeleiders • schoolmaatschappelijk werker • logopedisten • leerkrachten die extra hulp geven • gedragswetenschapper • ICT-coach • interne coach

De specialisten